|
 

Revize jízdenek

Cestující je povinen mít při zahájení přepravy, po celou dobu přepravy a v okamžiku vystoupení z vozidla platný jízdní doklad stanovený Tarifem. Jízdenku je povinen označit neprodleně po nastoupení do vozidla. Po označení je cestující povinen zkontrolovat správnost vytištěných údajů na jízdence a případné nedostatky v označení bez prodlení reklamovat u řidiče.

V případě použití SMS jízdenky je cestující povinen nastoupit do vozidla s již doručenou platnou SMS jízdenkou ve svém mobilním komunikačním zařízení. V případě, že cestující na mobilní komunikační zařízení SMS jízdenku neobdrží, je povinen si pořídit pro přepravu jiný jízdní doklad. V opačném případě bude považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu. Na nedoručenou SMS jízdenku má právo podat reklamaci.

Kontrolu jízdních dokladů ve vozidlech MHD podle zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o drahách") a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silniční dopravě") provádí pracovníci dopravní služby ve stejnokroji nebo pověřené osoby dopravce vybavené kontrolním odznakem. V případě pochybnosti o oprávněnosti ke kontrole se na vyžádání prokazují kontrolním průkazem, jehož číslo musí být shodné s číslem kontrolního odznaku.

Tito pracovníci jsou ve smyslu zákona o drahách a zákona o silniční dopravě a navazujících předpisů oprávněni:

 • Dávat cestujícím pokyny k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy,
 • Kontrolovat, zda cestující plní Smluvní přepravní podmínky,
 • Uložit cestujícímu, který porušuje Smluvní přepravní podmínky anebo nepředložil ke kontrole platný jízdní doklad, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému,
 • V případě, že cestující neuhradí přirážku k jízdnému a jízdné na místě v hotovosti, vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti dokladem vydaným příslušným správním úřadem (§18a, odst.2, zákona o drahách, §37 zákona o silniční dopravě). Pokud se cestující neprokáže dokladem totožnosti je revizor oprávněn vyzvat cestujícího k setrvání na místě do příjezdu policie a cestující je povinen to splnit.
 • Vyloučit z přepravy osoby, které nesplňují ustanovení Smluvních přepravních podmínek, a osoby, které do vozidla umístily věci, jejichž přeprava je zakázaná,
 • Přiměřeným způsobem podle §14 zákona č. 89/2012,Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") zasáhnout vůči cestujícímu, který odmítl zaplatit uložené jízdné a přirážku k jízdnému nebo odmítl prokázat totožnost anebo odmítl opustit vozidlo poté, co byl vyloučen z přepravy. Udělenou přirážku k jízdnému, lze uhradit těmito způsoby:
  • v hotovosti
  • platební kartou
  • pomocí e-shopu
  • případně v doplatkové pokladně dopravce
 • Odznak a průkaz revizora:

  Tarif IDS JMK
  Smluvní přepravní podmínky IDS JMK
  Ceník jízdného IDS JMK
  Podmínky pro výdej průkazek, jejich platnost a používání.