|
 

Předplatní nepřenosná jízdenka - podmínky

Všechny typy předplatních jízdenek nepřenosných se vydávají od 01.01.2022 pouze v elektronické podobě, a to buď formou online zřízení a ověření účtu nebo zřízením a ověřením účtu na přepážce:

 • po dodání aktuální barevné fotografie žadatele formátu 3,5 × 4,5 cm - na přepážce lze zákazníka vyfotit (u průkazky pro děti do 3 let pro bezplatnou přepravu jejich doprovodu se fotografie nevyžaduje)
 • po předložení občanského průkazu (občané ČR občanský průkaz, cizinci pas)
 • v případě zástupného vybavování účtu pro druhou osobu je nutné předložení originálu osobního dokladu žadatele o průkazku (případně ověřené plné moci) a originálů dokladů, požadovaných pro doložení nároku na slevu v dopravě
 • V případě skončení podmínek nároku na slevu nesmí žadatel slevovou jízdenku dále používat a je povinen ji neprodleně vrátit výdejci
 • Na fakturu pouze smluvním organizacím

Slevové kategorie - doložení nároku

Jízdenka pro starobní důchodce, osoby ve věku 65 až 70 let, osoby starší 70 let a osoby s invaliditou III. stupně

 1. Starobní důchodce do 65 let (tj. do dne, který předchází dni 65. narozenin) musí předložit k nahlédnutí na přepážce - nelze ověřit slevu online:
  1. rozhodnutí o přiznání důchodu, ústřižek poštovní poukázky pro příjemce: "Důchody - výplatní doklad" nebo potvrzení o pobírání důchodu, které nesmí být starší než 2 měsíce. Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel též úředně ověřený překlad potvrzení o pobírání důchodu v českém jazyce
  2. průkaz totožnosti s datem narození
  3. při dalším výdeji postačuje průkazka z předchozího období
 2. Osoba od 65 let (tj. ode dne 65. narozenin) do 70 let (tj. do dne, který předchází dni 70. narozenin) musí předložit k nahlédnutí:
  1. průkaz totožnosti s datem narození
 3. Osoba starší 70 let (tj. ode dne 70. narozenin) musí předložit k nahlédnutí:
  1. průkaz totožnosti s datem narození
  2. při dalším výdeji postačuje průkazka z předchozího období
 4. Osoba invalidní III. stupně musí doložit na přepážce - nelze ověřit slevu online:
  1. při každém výdeji za tímto účelem vydané potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity III. stupně na další období, které nesmí být starší než 2 měsíce
  2. průkaz totožnosti s datem narození

 

Jízdenka pro děti a studenty

 1. Děti do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin) musí předložit:
  1. rodný list nebo
  2. jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a příjmení a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo
 2. Děti od 15 let do 18 let (tj. do dne, který předchází dni 18. narozenin) musí předložit:
  1. průkaz totožnosti s datem narození
 3. Studenti od 18 let do 26 let (tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) - od 01.01.2021 pouze v elektronické podobě:
  1. Nárok na průkazku vzniká studentům ve věku od 18 do 26 let, kteří se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách (doloženo Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
  2. Nárok na slevu vzniká v den zápisu, nejdříve však 1. září
  3. Nárok na slevu zaniká bez ohledu na případnou delší platnost předplatní jízdenky:
   • žákům základních a středních škol včetně maturitních ročníků posledním dnem školního roku, pro který byla sleva ověřena, tzn. 31. srpna
   • studentům vysokých škol 30. září následujícího školního roku, s výjimkou studentů posledních ročníků 1. nebo 2. stupně vysokoškolského studia, kterým škola po vykonání státní zkoušky nebo při přerušení studia zneplatní kartu ISIC
   • dnem 26. narozenin studenta nebo dnem ukončení studia (včetně absolutoria)
  4. Nárok na pořízení elektronických nepřenosných předplatních jízdenek student prokazuje předložením originálů dokladů:
   1. průkaz totožnosti (ČR - OP, cizinci PAS)
   2. doklad o studiu:
    • studentský průkaz ISIC, platný pro daný školní či akademický rok (akceptovaný maximálně však do 30.září následujícího školního roku od výdeje či prolongace)
    • online ověřování statusu studenta u elektronické jízdenky u zapojených vysokých škol (MUNI, VUT, Mendelu, JAMU, VŠOH, Veřejně správní akademie Brno) příp. online ověřování pomocí ISIC karty
  5. Nárok nevzniká účastníkům mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů, dálkového, kombinovaného nebo přeškolovacího studia, studia při zaměstnání, jazykových kurzů nepostavených Ministerstvem školství na roveň středoškolského či vysokoškolského studia

 

Jízdenka pro děti do 3 let pro bezplatnou přepravu jejich doprovodu

 

Pro děti 6-15 let lze využít mimo bankovní karty jako nosič elektronické jízdenky také čip – samolepka, prodávaný u DPMB za částku 30,-Kč. Jiné kategorie cestujících nesmějí tento čip využívat.

 

K vystavení této jízdenky je nutno předložit k nahlédnutí:

 • průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte s datem narození dítěte
 • rodný list dítěte, pokud nemá zákonný zástupce údaje o dítěti v průkazu totožnosti

 

Platnost průkazek:

Cena za výdej průkazky: 30,- Kč

X = jízdenka se vydává již jen v elektronické podobě. Papírové průkazky pro dojezd papírových předplatních kupónů, zakoupených na DPMB,a.s., jsou vydávány na PJD Novobranská 18, Brno do 31.03.2023.

 

Za zničené, ztracené a odebrané (SPP IDS JMK, čl. 5) průkazky a kupóny se náhrada neposkytuje.

 

Podrobnosti a informace

Informační kancelář: přízemí budova DPMB, a.s., Novobranská 18

Informační telefon: 5 4317 4317

e-mail: dpmb@dpmb.cz


Podrobné informace o IDS JMK: http://www.idsjmk.cz/